poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Študentski domovi Univerze na Primorskem (UP ŠD) izvajajo javno nalogo na področju nastanitve mladih v času študija na visokošolskih zavodih. Primarno poslanstvo UP ŠD je zagotavljanje cenovno in bivanjsko primerne nastanitve v subvencioniranih stanovanjskih prostorih za potrebe študentk in študentov javne univerze in drugih visokošolskih zavodov. Poslanstvo UP ŠD in njeno področje dela sta zapisana v njenih notranjih aktih, v Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem in Statutu Univerze na Primorskem. Skladno s statutom univerze UP ŠD posredujejo pri nastanitvi ostalih udeležencev v izobraževalnem in raziskovalnem procesu, in sicer članov akademskega zbora, mladim raziskovalcem in mednarodnim študentom. UP ŠD omogočajo nastanitev v svojih študentskih domovih in posredujejo pri nastanitvah v dijaške domove, zasebne študentske domove in pri zasebnih najemodajalcih ter pri subvencioniranju le-teh pod enakimi pogoji tudi študentom in študentkam drugih visokošolskih zavodov v občinah Koper, Izola, Piran, Nova Gorica in Sežana. Osnovna naloga UP ŠD je zagotavljanje kapacitet, ki bodo pokrivale potrebe izobraževalno-raziskovalnega procesa in naraščale skladno z razvojem univerze in njenih potreb.

 

Vizija

UP ŠD si prizadeva zagotoviti nastanitvene kapacitete, ki bodo ustrezale razvoju univerze in zadoščale potrebam v skladu z njenimi kratkoročnimi in srednjeročnimi načrti. V okviru srednjeročnega cilja UP, da bi do leta 2013 dosegli materialne standarde primerljive z univerzama v Ljubljani in Mariboru, naj bi UP ŠD zagotovili povečanje bivanjskega standarda in nastanitvenih kapacitet v študentskih domovih. UP ŠD mora s povečevanjem števila ležišč v študentskih domovih dvigniti pokritost vpisanih v visokošolske programe na Primorskem s temi nastanitvenimi zmogljivostmi s sedanjih 4,2 % na 15 %. Za dodatno približevanje standardu UM in UL na tem področju, ki že zdaj presega 15 % pokritost, je tudi ob uresničevanju načrtovanih gradenj v kampusih Sonce in Livade treba zagotoviti še dodatne zmogljivosti z interventnimi odkupi ali najemi prostorov. UP ŠD bo v sodelovanju z okoljem prispevala k odličnosti univerze v ustvarjanju in prenosu znanja z zagotavljanjem ustreznih nastanitvenih zmogljivosti tudi za profesorje in raziskovalce.

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...