Organiziranost

 

Direktor UP ŠD je strokovni vodja članice. Direktorja članice po izvedenem javnem razpisu in predhodnem mnenju sveta UP ŠD imenuje rektor za dobo štirih let in je lahko po preteku tega časa ponovno imenovan. 
Pristojnosti in funkcija direktorja so natančno opredeljeni v aktih UP in UP ŠD. Funkcijo direktorja UP ŠD od 24.12.2015 opravlja Viljem Tisnikar.

Svet UP ŠD je najvišji organ članice, ki ga sestavljajo: predstavnik delavcev članice, predstavnik študentov stanovalcev študentskih domov in trije predstavniki univerze. Mandat članov traja štiri leta, razen mandata predstavnika Študentskega sveta stanovalcev UP ŠD, ki traja dve leti. Mandat sedanjega Sveta UP ŠD se je začel s konstitutivno sejo dne 25. maja 2022. Predstavnika delavcev članice izmed sebe izvolijo delavci na zboru delavcev, predstavnike univerze na pobudo članic imenuje rektor, predstavnika Študentskega sveta stanovalcev pa izmed sebe izvolijo člani le-tega.

 Člani Sveta UP ŠD so: 

  • dr. Boštjan Frelih, predsednik, predstavnik UP
  • Davor Kravanja, podpredsednik, predstavnik delavcev
  • prof. dr. Rok Strašek, član, predstavnik UP
  • Tanja Labus, članica, predstavnica UP
  • Tadeja Peternel, članica, predstavnica študentov stanovalcev

 

Študentski svet stanovalcev je organ stanovalcev v UP ŠD. Oblikuje se na način, da se zagotovi ustrezna zastopanost študentov po posameznih študentskih domovih. Študentski svet stanovalcev ima smiselno enake pristojnosti in naloge, kot jih imajo študentski sveti članic univerze. Delovanje, volitve in način organiziranja Študentskega sveta stanovalcev se natančneje opredeli v pravilih delovanja članice ter v poslovniku o delu študentskega sveta stanovalcev ter drugih aktih UP in UP ŠD.

Študentski svet stanovalcev sestavljajo:

  • Lara Selaković, ŠD Prisoje, predsednica
  • Pika Stušek, ŠD Portorož, podpredsednica
  • Tamara Ordagić , ŠD Prisoje, tujci
  • Laura Paradiž, ŠD Portorož
  • Tadeja Peternel, ŠD Koper

 

 

 

 

 

 

 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...