Zakonske in druge pravne podlage

 

Ključne zakonske in podzakonske podlage za delo UP ŠD so enake pravnim podlagam UP: http://www.upr.si/univerza/akti-in-zakonodaja/ Poleg teh zakonskih podlag so za UP ŠD ključne še naslednje:

 • Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 59/2006-ZPPreb-UPB1, s spremembami);
 • Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št 33/2006-ZNB-UPB1 s spremembami);
 • Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 74/2007 – ZSŠP-UPB1 s spremembami);
 • Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04 s spremembami);
 • Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/2001 s spremembami);
 • Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 5/1994 s spremembami);
 • Pravilnik o preizkušanju hidrantih omrežij (Uradni list RS, št. 22/1995 s spremembami);
 • Pravilnik o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 105/2001 s spremembami);
 • Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Uradni list RS, št. 128/2004 s spremembami);
 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/1996 s spremembami);
 • Pravilnik o tehničnih normativih za postavitev, nadzor in obratovanje parnih kotlov in naprav (Uradni list RS, št. 114/2003 s spremembami);
 • Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne instalacije (Uradni list SFRJ, št. 53/1988, Uradni list RS, št. 83/2005 s spremembami);
 • Pravilnik o vodenju evidence v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 18/2003 s spremembami);
 • Pravilnik o pitni vodi, (Uradni list RS, št. 19/2004 s spremembami);
 • Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Uradni list RS, št. 88/2000 s spremembami);

 

Interni akti

 

Domski red 

Pravila o organizaciji in delovanju UP Študentskih domov

Poslovnik o delu Sveta UP Študentskih domov

Pravilnik o delovnem času na UP Študentskih domovih

Pravilnik o delu higienske komisije UP ŠD (31 KB)

Pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti stanovalcev UP ŠD (52 KB)

Obrazec za prijavo prenočevalca v UP ŠD

Pravilnik o prometu in parkiranju na površinah zavoda UP ŠD (33 KB)

Pravilnik o notranji organiziranosti UP ŠD

Pravilnik o spremembah pravilnika o notranji organiziranosti UP ŠD (januar 2020)

Navodila in cenik o delu dijakov in študentov preko študentskega servisa na UP ŠD

 

 

 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...