Volitve v Študentski svet stanovalcev UP ŠD

datum: 02.11.2016

kategorija: novice


 RAZPIS VOLITEV IN POZIV ŠTUDENTOM/TKAM STANOVALCEM H KANDIDIRANJU V ŠTUDENTSKI SVET STANOVALCEV UP ŠTUDENTSKI DOMOVI (UP ŠD) ZA ŠTUDIJSKO LETO  2016/17

  

Številka: 07-ŠSS-UPŠD/2016

Datum: 28.10.2016

 

Direktor ŠD Viljem Tisnikar, na podlagi Statuta Univerze na Primorskem  (Ur.l. RS, št. 51/15 – uradno prečiščeno besedilo in 63/15), Pravil o organizaciji in delovanju UP Študentskih domov (z dne 17.1.2011), Pravilnika Študentskega sveta Univerze na Primorskem in študentskih svetov članic Univerze na Primorskem (z dne 26.5.2016) in Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic univerze in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem (z dne 29. 3. 2013) razpisuje Volitve v Študentski svet stanovalcev UP Študentski domovi (v nadaljevanju: ŠSS UPŠD) v študijskem letu 2016/2017 ter Poziv študentom/tkam h kandidiranju v ŠSS UPŠD.

 

I.

 

Volitve ŠSS UP ŠD v študijskem letu 2016/2017 se izvedejo v torek, 15.11.2016. Volitve so neposredne in se izvedejo s tajnim glasovanjem.

 II.

V ŠSS UP ŠD se skladno z določili Statuta Univerze na Primorskem  (Ur.l. RS, št. 51/15 – uradno prečiščeno besedilo in 63/15), Pravil o organizaciji in delovanju UP Študentskih domov (z dne 17.1.2011), Pravilnika Študentskega sveta Univerze na Primorskem in študentskih svetov članic Univerze na Primorskem (z dne 26.5.2016) in Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic univerze in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem (z dne 29. 3. 2013) voli 6 članov, tri iz posameznega ŠD (ŠD Koper in ŠD Portorož po tri), ki jih izmed sebe izvolijo študentje stanovalci UP ŠD.

 

Pasivno in aktivno volilno pravico imajo študentje nastanjeni v ŠD UP v  študijskem letu 2016/17.

 III.

Za izvedbo volitev sta določeni volišči na sedežu UP ŠD:

·         v Kopru, Ankaranska 7, 6000 Koper in

·         v Portorožu, Obala 11, 6320 Portorož.

 

Volišče bo na obeh lokacijah odprto po naslednjem razporedu:

·         od 9.00 – 17.00 ure oziroma bo prilagojen študentom

 IV.

Za izvedbo volitev in volilnih opravil Direktor UP ŠD imenuje volilno komisijo.

 V.

Kandidati lahko kandidaturo vložijo na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del tega razglasa oz. poziva. Rok za oddajo kandidature začne teči v torek,  2.11. 2016 in se izteče v sredo, 9.11.2016 ob 15.00 uri.

 Kandidatura mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici na upravi UP ŠD Ankaranska 7, Koper ali v ŠD Portorož, Obala 11, Portorož ali oddana v poštni nabiralnik na vhodu v ŠD  v Kopru ali Portorožu:

 Poleg naslova:

Študentski svet UP ŠD

Ankaranska 7,

6000 Koper

mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi:

„Za volilno komisijo ŠSS UP ŠD – ne odpiraj!“

 VI.

Volilni komisiji ŠSS UP ŠD v četrtek, 10.11.2016 po izločitvi nepravočasnih ali nepopolnih kandidatur potrdita vložene kandidature ter oblikujeta seznam prijavljenih kandidatov in kandidatk za člane Študentskega sveta stanovalcev UP ŠD po abecednem vrstnem redu ter jih predata direktorju UP ŠD, da jih skupno objavi 10. 11. 2016 na oglasnih deskah UP ŠD in na spletni strani UP ŠD.

 Volilni komisiji izpeljeta volitve in po zaprtju volišča preštejeta glasove. Rezultate objavita na oglasni deski ŠD Portorož ali ŠD Koper.

 

  

                                                                                                              Viljem Tisnikar l.r.

                                                                                                              Direktor UP ŠD

 

 

 

Priloga:

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJE O VOLITVAH

ŠTUDENTSKEGA SVETA STANOVALCEV UP ŠTUDENTSKI DOMOVI

 

Direktor UP ŠD Viljem Tisnikar je razpisal na podlagi Statuta Univerze na Primorskem (Ur.l. RS, št. 51/15 – uradno prečiščeno besedilo in 63/15), Pravil o organizaciji in delovanju UP Študentskih domov (z dne 17.1.2011), Pravilnika Študentskega sveta Univerze na Primorskem in študentskih svetov članic Univerze na Primorskem (z dne 26.5.2016) in Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic univerze in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem (z dne 29. 3. 2013) Volitve v Študentski svet stanovalcev UP ŠD, ki bodo potekale v ŠD v Kopru in Portorožu v četrtek 15.11.2016 ter Poziv študentom/tkam h kandidiranju v ŠSS UPŠD.

 

Kdo lahko kandidira in voli?

Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah za ŠSS UP ŠD imajo vsi študenti/tke - stanovalci ŠSS UP ŠD (glej na podlagi Pravilnik o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic univerze in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem (z dne 29. 3. 2013), ki je dostopen na spletni strani: http://www.fvz.upr.si/sites/default/files/pravilnik_o_nacinu_volitev_ss_up_in_v_organe_clanice_0.pdf).

 

Študent/ka se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali veljavnim potrdilom o vpisu skupaj z osebnim dokumentom.

 

Vsak študent/ka ima pravico glasovati za tri prijavljene kandidate/tke študentskega doma v katerem je nastanjen. Študenti/ke – stanovalci Študentskega doma v Kopru lahko glasujejo za kandidate, ki bodo kandidirali za mesta predstavnika v ŠD Koper in študenti/tke – stanovalci Študentskega doma v Portorožu lahko glasujejo za kandidate, ki bodo kandidirali za mesta predstavnika v ŠD Portorož. Med vsemi kandidati v posameznem domu, lahko študent/ka stanovalec/ka glasuje za tri kandidate/tke (toliko kolikor je razpisanih mest za posamezni dom). Neveljavne so glasovnice iz katerih ni mogoče razbrati voljo volivca ter tudi glasovnice kjer volivec obkroži več kot tri kandidate.

 

Vsi, ki želijo kandidirati za Študentski svet stanovalcev, naj prijavo oddajo na upravo UP ŠD, Ankaranska 7, v Kopru ali v UP ŠD v Portorožu, Obala 11 v Portorožu  ali  v poštna nabiralnika na vhodu v ŠD.

 

Koliko mest je razpisanih v ŠSSŠD?

Razpisanih je 6 mest:

-        3 mest za predstavnike stanovalcev v Študentskem domu Koper,

-        3 mesta za predstavnike stanovalcev v Študentskem domu v Portorožu.

 

V kolikor ne bo kandidatov za katero od zgoraj omenjenih lokacij, se mesto prepusti za neizvoljenega kandidata drugega doma z največjim številom glasov.

 

V primeru, da za volitve ne kandidira zadostno število študentov, kot je določeno, se razpis za volitve ponovno objavi.

 

Kdaj, kje in kako se bodo volitve izvedle?

 

V Kopru in v Portorožu se bodo volitve izvedle v četrtek, 15.11. 2016. Volišči bosta posebej označeni in bosta odprti od 9.00 – 17.00 ure oz. bo urnik prilagojen študentom.

 

Do kdaj lahko vložim kandidaturo in na kakšen način?

Rok za oddajo kandidature začne teči v torek, 2. 11. 2016 in se izteče v sredo, 9. 11. 2016 ob 15.00 uri.

 

Kandidatura mora vsebovati in jo izpolni študent/ka stanovalec na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del poziva k kandidiranju:

-        ime in priimek kandidata,

-        kontaktni naslov,

-        telefonsko številko,

-        mesto na katerega kandidat kandidira,

-        datum,

-        lastnoročni podpis kandidata.

 

Kandidatura mora biti oddana na upravi UP ŠD Ankaranska 7, Koper ali v ŠD v Portorožu, Obala 11 ali oddana v poštni nabiralnik na vhodu v dom v Kopru in Portorožu:

 

Študentski svet UP ŠD

Ankaranska 7,

6000 Koper

 

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi:

„Za volilno komisijo ŠSS UP ŠD – ne odpiraj!“

 

Direktor bo na predlog stanovalcev UP ŠD imenoval Volilno komisijo za obe volišči.

 

Volilni komisiji ŠSSŠD bosta v četrtek, 10. 11. 2016 po izločitvi nepravočasnih ali nepopolnih kandidatur potrdili vložene kandidature ter oblikovale seznam prijavljenih kandidatov in kandidatk za člane Študentskega sveta stanovalcev UP ŠD po abecednem vrstnem redu ter jih javno objavile na oglasnih deskah UP ŠD in na spletni strani UP ŠD.

 

Volilni komisiji izpeljeta volitve in po zaprtju volišča preštejeta glasove. Rezultate objavita na oglasni deski ŠD Portorož ali ŠD Koper.

 

Konstitutivna seja novega Študentskega sveta stanovalcev bo sklicana v 8 dneh po javni objavi rezultatov volitev.

 

Kje dobim več informacij glede volitev, kaj je sploh ŠSSŠD, itd.?

 

-         Spletna stran UP Študentski domovi  http://www.sd.upr.si/

-         Upravi UP ŠD v Kopru in v Portorožu

-         Lahko pa nam tudi pišete: info@sd.upr.si

 

 

                                                                                                                          Viljem Tisnikar l.r.

                                                                                                                            Direktor UP ŠD

 

 

 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...