RAZPIS ZA IZBOR ZASEBNIKOV

datum: 06.08.2013

kategorija: novice


Univerza na Primorskem  UP Študentski domovi                                           

Universita del Litorale  UL Case dello studente

University of Primorska  UP Student residences

                          

Na podlagi 10. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13) Študentski domovi Univerze na Primorskem, Ankaranska 7, 6000 Koper objavljajo

 

RAZPIS ZA IZBOR ZASEBNIKOV, za oddajo bivalnih zmogljivosti študentom na Primorskem, za študijsko leto 2013/14

 

1.    Predmet razpisa

Predmet razpisa je izbor zasebnikov, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega razpisa za oddajanje bivalnih zmogljivosti namenjenih bivanju študentov visokošolskih zavodov na območju Primorske za študijsko leto 2013/14.

 Pogodbe za subvencioniranje bivanja študentov v študijskem letu 2013/2014 bodo sklenjene  med UP ŠD, študentom, ki bo izpolnjeval pogoje za subvencioniranje bivanja ter izbranim zasebnikom. Bivanje študenta pri zasebniku se bo subvencioniralo le za študente/ke, ki kandidirajo oz. izpolnjujejo pogoje iz razpisa objavljenega na podlagi Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08 in 97/10, 55/13) in ki jih Pisarna za študentske domove napoti k podpisu pogodbe.

 Subvencionirano bo največ 730 ležišč. V kolikor bo v roku prispelo manj prošenj od razpoložljivega števila subvencij, bodo upoštevane tudi prošnje, ki bodo prispele po roku določenem s tem razpisom in sicer po vrstnem redu prispetja ter do zapolnitve kvote 730 subvencioniranih ležišč.

 2.    Pogodbeno obdobje

Subvencioniranje bo zagotovljeno za največ 10 mesecev, to je od 01. 10. 2013 do 31. 07. 2014. Za pogodbe, sklenjene po 1.10.2013 bo sofinanciranje zagotovljeno za sorazmerno krajši čas od 10-ih mesecev, glede na datum podpisa pogodbe.

 3.    Pogoji za sklenitev pogodbe

Zasebnik, ki poseduje nastanitvene zmogljivosti, mora za dodelitev subvencije izpolnjevati naslednje pogoje:

-        da je fizična oseba in lastnik stanovanja oz. nepremičnine, ki jo oddaja študentu/ki oz. v primeru, da ni lastnik, da ima v najemni pogodbi izrecno dovoljenje lastnika - fizične osebe (samostojni podjetniki so izključeni), za oddajanje v podnajem,

-        da je stanovanje oz. nepremičnina, ki se oddaja študentu na območju sedeža primorskih visokošolskih zavodov,

-        da so prostori, ki se oddajajo primerni za bivanje študentov – skladno s pravilnikom in tem razpisom,

-        da študentje – najemniki, niso zasebnikovi otroci,

 Zasebnik lahko oddaja po tem razpisu največ šest ležišč - omejitev velja tudi za nepremičnine, ki so v solastništvu dveh ali več fizičnih oseb ali v solastništvu članov iste družine.

 Zasebniki morajo v stanovanju oz. nepremičnini, ki jo oddajajo zagotovljati:

-        opremljene bivalne prostore in pomožne prostore z opremo,

-        sobo, ki je namenjena bivanju največ dveh študentov,

-        vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sanitarno-tehniških predpisih,

-        vzdrževanje reda in čistoče v pomožnih prostorih, ki se oddajajo,

-        električno energijo za razsvetljavo in za kuhanje napitkov ter enostavnih obrokov hrane in druge osebne potrebe,

-        hladno in toplo vodo za osebne potrebe in

-        ogrevanje prostorov v skladu s predpisi.

 4.    Sofinanciranje

Študentski domovi UP bodo z izbranim zasebnikom in študentom/ko sklenili pogodbo o dodelitvi subvencije. Študentski domovi UP bodo mesečno poravnavali subvencijo za študenta za obdobje, navedeno v 2. točki  tega razpisa oz. obdobje določeno v pogodbi, na podlagi prejetih prilivov  sredstev s strani resornega ministrstva.    Višino subvencije določi pred začetkom študijskega leta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 5. Ponudniki nastanitve – zasebniki, v vlogi za dodelitev subvencije  navedejo:

-        osebne podatke lastnika nastanitvenih zmogljivosti (priimek, ime, stalno prebivališče, telefon, e-mail, davčno številko, kraj davčne izpostave, številko tekočega računa, ime in kraj banke),

-        naslov na katerem oddajajo nastanitvene zmogljivosti,

-        število ležišč (največ 6 ležišč),

-        natančne podatke o kapacitetah (v skladu z zahtevami iz  3. in  4. točke razpisa),

-        podatke o vpisu nastanitvene kapacitete v zemljiško knjigo: okrajno sodišče, kjer nepremičnina leži, katastrsko občino, številko parcele, številko stavbe, številko stanovanja oz. zasebne hiše.

-        Če nepremičnina  ni vpisana v zemljiško knjigo, mora najemodajalec priložiti overjeno dokazilo iz katerega bo razvidno lastništvo: npr. overjeno kupoprodajno pogodbo, overjeno darilno pogodbo ali overjen sklep o delovanju.

 6. Ponudniki nastanitve – zasebniki, vlogi priložijo:

-        dokazilo o lastništvu nastanitvenih zmogljivosti: izpisek iz zemljiške knjige ali drugo overjeno dokazilo (npr. kupoprodajno pogodbo, darilno pogodbo- kopija),

-        v primeru solastništva izrecno overjeno dovoljenje solastnikov

-        v primeru, ko ponudnik ni lastnik, izrecno dovoljenje lastnika - fizične osebe (samostojni podjetniki so izključeni), za oddajanje v podnajem.

 7. Naslov in rok za oddajo vlog

Zasebniki morajo vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz tega razpisa poslati po pošti najkasneje do 30. 8. 2013, na naslov Univerza na Primorskem Študentski domovi, Ankaranska 7, 6000 Koper, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za izbor zasebnikov za oddajo bivalnih zmogljivosti študentom«. Vloge pošljite priporočeno po pošti ali osebno.

 O odobritvi vloge oz. izboru zasebnika bo odločeno v 30. dneh po zaključenem razpisu; o odločitvi bodo zasebniki pisno obveščeni.

 

 Astrid Prašnikar,

Direktorica  UP ŠD

 Priloga:

o   Obrazec: Vloga zasebnika, ki bo oddajal ležišča študentom in študentkam na Primorskem za študijsko leto 2013/14

 

 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...