RAZPIS 2013/2014

datum: 06.07.2013

kategorija: novice


RAZPIS 20132014_predlog107.DOC

Seznam_prilog za prošnjo bivanje.DOCX

 

 

 

 

Na podlagi 24. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12 in 55/13) študentski domovi iz visokošolskih središč v Ljubljani, Mariboru, Kranju in Kopru objavljajo

 

  RAZPIS

za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2013/2014

 

 

Vsebina razpisa

I.    Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent za subvencioniranje bivanja

II.  Prošnja za sprejem (rok za oddajo in dokazila)

III. Prošnja za podaljšanje bivanja (rok za oddajo in dokazila)

IV. Obveščanje študentov

V.  Predvideno število prostih mest za sprejem in podaljšanje bivanja v posameznih visokošolskih središčih

VI. Naslovi pisarn za študentske domove

VII. Kontakt za tehnično pomoč študentom

 

 

      I.            POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI ŠTUDENTI ZA SUBVENCIONIRANJE BIVANJA

 

 

Študenti morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

­         so državljani Republike Slovenije,

­         imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij ali kot izredni študij najmanj tri dni v tednu,

­         niso v delovnem razmerju, samozaposleni oziroma samostojni podjetniki,

­         povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,

­         imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,

­         niso izključeni iz študentskega doma.

 

Izjemoma se lahko subvencija dodeli tudi za študenta, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km,

­         če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali

­         če živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.

 

Subvencija se dodeljuje tudi za spremljevalca študenta invalida, če je študent do njega upravičen v skladu s posebnimi predpisi. Subvencija se dodeljuje tudi za partnerico ali partnerja študentke ali študenta z otrokom. Spremljevalec študenta invalida oziroma partnerica ali partner študentke ali študenta z otrokom mora izpolnjevati pogoje iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka te točke.

 

 

   II.            PROŠNJA ZA SPREJEM

 

 

II.A) Rok za oddajo prošnje

 

Prošnjo za sprejem vložijo študenti, ki želijo bivati v javnih in zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in:

­          v študijskem letu 2012/2013 niso bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo ali so po lastni volji prekinili nastanitveno pogodbo za bivanje v javnih ali zasebnih študentskih domovih oziroma pri zasebnikih, oziroma so bivali v študijskem letu 2012/2013 in jim je pravica potekla med letom,

­         so v študijskem letu 2012/2013 pridobili pravico do subvencioniranega bivanja, vendar je do 12. avgusta 2013 še niso koristili,

­         bodo opravljali maturo v jesenskem roku in študenti, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij  po roku za oddajo prošnje.

 

Študentje, ki bodo izpolnjevali pogoje za subvencionirano bivanje pri zasebnikih, bodo lahko sklenili pogodbe za bivanje le pri tistih zasebnikih, ki bodo izbrani na javnem razpisu, ki ga za zasebnike objavijo študentski domovi, za študijsko leto 2012/2013.

 

Prošnjo za sprejem subvencioniranega bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/. Rok za oddajo prošnje je 12. avgust 2013. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, in sicer, če se študent prijavlja:

1)      s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prošnjo v eVŠ odda do 12. avgusta 2013. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje).  

2)      brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prošnje poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno oddati do 12. avgusta 2013 pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču.

 

 

Kot pravočasna se upošteva 1.) prošnja, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 12. avgusta 2013 in 2.) prošnja, ki je bila izpolnjena in v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ,  podpisana in priporočeno poslana ali osebno oddana pristojni pisarni za študentske domove do 12. avgusta 2013. 

     

Če po 12. avgustu 2013 nastanejo izjemne okoliščine (najmanj 80% telesna okvara, najmanj trimesečna neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez staršev oziroma skrbnikov) lahko študent prošnjo za sprejem odda kadarkoli med študijskim letom od 1.9. 2013 dalje, preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

 

 

II.B)      Dokazila za preverjanje splošnih pogojev in izpolnjevanja meril za subvencionirano bivanje

 

Obvezna dokazila, ki jih mora študent priložiti prošnji:

­         soglasje družinskega člana, da pisarna za študentske domove od Davčne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih organov sama pridobi podatke o njihovih dohodkih v letu 2012 ali dokazila o dohodkih študenta in družinskih članov, ki v prošnji niso podpisali tega soglasja,

­         dokazila o dohodkih družinskih članov, ki niso zavezanci za napoved za odmero dohodnine in so v letu 2012 prejemali dohodke in osebne prejemke: dohodek iz kmetijstva, dohodek iz opravljanja dejavnosti, pokojnine in nadomestila (tudi pokojnine iz tujine), preživnine in rejnine,

­         dokazila o dohodkih in osebnih prejemkih družinskih članov, ki so jih pridobili v tujini v bruto znesku v letu 2012, 

­         otrokov rojstni list, če želi študent živeti skupaj s svojim otrokom,

­         potrdilo pristojnega organa, da je študent invalid upravičen do spremljevalca, če želi z njim bivati,

­         dokazilo o dosedanjem študijskem uspehu pridobljenem v tujini. (Za študij v Sloveniji, pisarna za študentske domove pridobi podatek po uradni dolžnosti.);

­         samo pri prošnji za sprejem med študijskim letom: dokazila pristojnih organov (center za socialno delo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (najmanj 80% telesna okvara, najmanj trimesečna neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez staršev oziroma skrbnikov).

 

Neobvezne priloge, ki jih študent lahko priloži prošnji:

­         dokazilo o izjemnem učnem ali študijskem uspehu oziroma obštudijski dejavnosti študenta,

­         potrdilo pristojnega organa, da je študent otrok padlega v vojni za Slovenijo oziroma žrtev naravnih nesreč.

 

Pisarna za študentske domove bo za postopek sama pridobila:

­         podatek iz Centralnega registra prebivalstva o tem ali je študent državljan Republike Slovenije in naslov njegovega stalnega prebivališča,

­         podatke o uspehu pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu in povprečne ocene zadnjega letnika oziroma zadnjih dveh opravljenih letnikov srednje šole,

­         podatek iz eVŠ Evidence študentov in diplomantov o statusu študenta za študijsko leto 2013/2014,

­         podatke o dosedanjem študijskem uspehu za študente, vpisane v drugi ali višji letnik in podiplomske študente, če so predhodno izobrazbo pridobili v Sloveniji, na zadnji dan roka za oddajo prošnje,

­         podatek o oddaljenosti stalnega prebivališča študenta od kraja študija,

­         podatek iz gospodinjske evidence, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve o številu članov študentove družine, ki živijo v skupnem gospodinjstvu; pri obdelavi podatkov se upoštevajo podatki pridobljeni na dan poizvedbe v evidenci gospodinjstev,

­         potrdilo visokošolskega zavoda, da se program izrednega študija, na katerega je študent vpisan, izvaja najmanj tri dni v tednu,

­         podatek iz evidence o zavarovanih osebah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za preverbo o tem, da študent ni v delovnem razmerju, samozaposlen oziroma samostojni podjetnik,

­         podatek iz evidenc Davčne uprave Republike Slovenije o materialnem položaju članov študentove družine v letu 2012 iz odločbe o odmeri dohodnine družinskih članov za leto 2012 (samo za družinske člane, ki bodo s podpisom na prošnji dovolili pridobiti podatke iz uradnih evidenc oziroma bo študent zanje, v primeru prošnje oddane z elektronskim podpisom, priložil njihove podpisane skenirane izjave),

­         podatke iz evidence brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje o nezaposlenih starših oziroma skrbnikih,

­         podatke o študentih, izključenih iz študentskega doma.

 

Cenzus je 2.288,21 EUR bruto mesečno na družinskega člana v letu 2012 (pri izračunu bruto mesečnega dohodka na družinskega člana se ne upoštevajo štipendije študenta in drugih družinskih članov, prav tako pa tudi ne dohodki študenta in drugih družinskih članov, prejeti za delo prek študentskega servisa, če ne presežejo davčne olajšave za leto 2012 (3.228,46 EUR)). Za družinske člane se upoštevajo družinski člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in družinski člani, ki uveljavljajo študenta kot vzdrževanega družinskega člana po Zakonu o dohodnini, tudi če niso registrirani v skupnem gospodinjstvu. Pridobljeni dohodki in osebni prejemki v tuji valuti se preračunajo v eure po tečaju, veljavnem na dan 31. 12. 2012, ki ga objavlja Banka Slovenije. V primeru zakonske zveze študenta ali v primeru, ko ima študent otroka, se upošteva dohodek članov gospodinjstva, kjer ima študent stalno prebivališče.

 

III.            PROŠNJA ZA PODALJŠANJE BIVANJA

 

 

III.A) Rok za oddajo prošnje

 

Prošnjo za podaljšanje bivanja vložijo študenti, ki so v študijskem letu 2012/2013 bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in se niso izselili iz javnih ali zasebnih študentskih domov oziroma dijaških domov in niso prekinili nastanitvene pogodbe za bivanje pri zasebnikih.

 

Študentje, ki bodo izpolnjevali pogoje za subvencionirano bivanje pri zasebnikih, bodo lahko sklenili pogodbe za bivanje le pri tistih zasebnikih, ki bodo izbrani na javnem razpisu, ki ga za zasebnike objavijo študentski domovi, za študijsko leto 2013/2014.

 

Prošnjo za podaljšanje bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/. Rok za oddajo prošnje je 20. avgust 2013. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, in sicer, če se študent prijavlja:

s kvalificiranim digitalnim potrdilom se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo v eVŠ odda do 20. avgusta 2013. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje),   brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prošnje poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno oddati do 20. avgusta 2013 pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču.

 

Kot pravočasna se upošteva 1.) prošnja, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 20. avgusta 2013 in  2.) prošnja, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ,  podpisana, in priporočeno poslana ali osebno oddana pristojni pisarni za študentske domove do 20. avgusta 2013. 

 

Študent, ki mu status študenta oziroma pravica do subvencioniranega bivanja poteče med študijskim letom, odda prijavo najkasneje trideset dni pred potekom statusa oziroma pravice do subvencioniranega bivanja.

 

 

III.B) Dokazila za preverjanje splošnih pogojev in izpolnjevanja meril za subvencionirano bivanje

          

Obvezna dokazila, ki jih mora študent priložiti prošnji:

­         soglasje družinskega člana, da pisarna za študentske domove od Davčne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih organov sama pridobi podatke o njihovih dohodkih v letu 2012 ali dokazila o dohodkih študenta in družinskih članov, ki v prošnji niso podpisali tega soglasja,

­         dokazila o dohodkih družinskih članov, ki niso zavezanci za napoved za odmero dohodnine in so v letu 2012 prejemali dohodke in osebne prejemke: dohodek iz kmetijstva, dohodek iz opravljanja dejavnosti, pokojnine in nadomestila (tudi pokojnine iz tujine), preživnine in rejnine,

­         dokazila o dohodkih in osebnih prejemkih družinskih članov, ki so jih pridobili v tujini v bruto znesku v letu 2012,

­         otrokov rojstni list, če želi študent živeti skupaj s svojim otrokom.

 

Pisarna za študentske domove bo za postopek sama pridobila:

­         podatek iz Centralnega registra prebivalstva o tem ali je študent državljan Republike Slovenije in naslov njegovega stalnega prebivališča,

­         podatek iz eVŠ Evidence študentov in diplomantov o statusu študenta za študijsko leto 2013/2014,

­         podatek o oddaljenosti stalnega prebivališča študenta od kraja študija,

­         podatek iz gospodinjske evidence, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve o številu članov študentove družine, ki živijo v skupnem gospodinjstvu; pri obdelavi podatkov se upoštevajo podatki pridobljeni na dan poizvedbe v evidenci gospodinjstev,

­         potrdilo visokošolskega zavoda, da se program izrednega študija, na katerega je študent vpisan, izvaja najmanj tri dni v tednu,

­         podatek iz evidence o zavarovanih osebah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za preverbo o tem, da študent ni v delovnem razmerju, samozaposlen oziroma samostojni podjetnik,

­         članov študentove družine v letu 2012 iz odločbe o odmeri dohodnine družinskih članov za leto 2012 (samo za družinske člane, ki bodo s podpisom na prošnji dovolili pridobiti podatke iz uradnih evidenc oziroma bo študent zanje, v primeru prošnje oddane z elektronskim podpisom, priložil njihove podpisane skenirane izjave),

­         podatke iz evidence brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje o nezaposlenih starših oziroma skrbnikih.

 

Cenzus je 2.288,21 EUR bruto mesečno na družinskega člana v letu 2012 (pri izračunu bruto mesečnega dohodka na družinskega člana se ne upoštevajo štipendije študenta in drugih družinskih članov, prav tako pa tudi ne dohodki študenta in drugih družinskih članov, prejeti za delo prek študentskega servisa, če ne presežejo davčne olajšave za leto 2012 (3.228,46 EUR)). Za družinske člane se upoštevajo družinski člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in družinski člani, ki uveljavljajo študenta kot vzdrževanega družinskega člana po Zakonu o dohodnini, tudi če niso registrirani v skupnem gospodinjstvu. Pridobljeni dohodki in osebni prejemki v tuji valuti se preračunajo v eure po tečaju veljavnem na dan 31. 12. 2012, ki ga objavlja Banka Slovenije. V primeru zakonske zveze študenta ali v primeru, ko ima študent otroka, se upošteva dohodek članov gospodinjstva, kjer ima študent stalno prebivališče.

 

 

IV.            OBVEŠČANJE ŠTUDENTOV

 

 

Pisarne za študentske domove bodo do 12. septembra 2013 na spletnem portalu eVŠ objavile informativno prednostno listo ob upoštevanju splošnih pogojev iz 12. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov in meril iz 13. do 18. člena tega pravilnika, razen statusa študenta. Študente, za katere v navedenem roku ne bo mogoče ugotoviti izpolnjevanja meril iz 13. člena navedenega pravilnika, bodo pisarne za študentske domove uvrščale na prednostno listo od petega dne po objavi rezultatov jesenskega roka mature (21. september 2013) do 31. oktobra 2013.

Študenti, ki podaljšujejo bivanje, bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku, obveščeni po pošti na naslov stalnega prebivališča po 15. oktobru 2013.

 

 

   V.            PREDVIDENO ŠTEVILO PROSTIH MEST ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE BIVANJA V POSAMEZNIH VISOKOŠOLSKIH SREDIŠČIH

 

 

1. VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE V LJUBLJANI

 

a) Javni študentski domovi

Študentski dom Ljubljana razpisujejo skupaj 7459 ležišč, od tega je predvidenih:

-    2554 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

-    4738 mest za podaljšanje bivanja.

34 stanovanj (81 mest) za študentske družine, od tega je predvidenih:

-    10 stanovanj (25 mest) za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

-    24 stanovanj (56 mest) za podaljšanje bivanja.

50 stanovanj (86 mest) za invalide, od tega je predvidenih:

-    24 stanovanj (36 mest) za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

-    26 stanovanj (50 mest) za podaljšanje bivanja.

 

b) Dijaški domovi

Dijaški dom Vič razpisuje 400 ležišč, od tega je predvidenih:

-    270 prostih mest  za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

-    130 mest za podaljšanje bivanja.

Dijaški in študentski dom Novo mesto razpisuje 174 ležišč, od tega je predvidenih:

-          60 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena.

-          114 mest za podaljšanje bivanja.

Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana  razpisuje 64 ležišč, od tega je predvidenih:

-     25 prostih mest  za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

-           39 mest za podaljšanje bivanja.

SŠTS Šiška razpisuje 30 ležišč, od tega je predvidenih:

 -    10 prostih mest  za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

 -   20 mest za podaljšanje bivanja.

Dijaški dom Poljane Ljubljana razpisuje 25 ležišč (samo študentke), od tega je predvidenih:

-    10 prostih mest  za sprejem oz. za študentke, za katere bo subvencija prvič dodeljena   

-    15 mest za podaljšanje bivanja.

 

 

c) Zasebni študentski domovi

Študentski dom Vincencij razpisuje 89 ležišč, od tega je predvidenih:

-          4 prosta mesta  za sprejem oz. za študentke, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

-          85  mest za podaljšanje bivanja.

Zavod sv. Stanislava, Študentski dom Janeza F. Gnidovca razpisuje 77 ležišč, od tega je predvidenih:

-    14 prostih mest  za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

-    63 mest za podaljšanje bivanja.

Zarja, stanovanjsko podjetje d.o.o. Novo mesto razpisuje 21 ležišč na Partizanski 19 v Ljubljani, od tega je predvidenih:

-    12 prostih mest  za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

-    9 mest za podaljšanje bivanja.

Finance Consulting d.o.o. – Študentski dom Ljubljana-Bežigrad razpisuje 40 ležišč na Vojkovi cesti 17, od tega je predvidenih:

-     1 prostih mest  za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

-     39 mest za podaljšanje bivanja.

Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo razpisuje 32 ležišč, od tega je predvidenih:

-          15 prostih mest  za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

-     17 mest za podaljšanje bivanja.

Zavod Situla razpisuje 21 ležišč na Dilančevi ulici 1 v Novem mestu, od tega je predvidenih:

-     21 prostih mest  za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena.

 

 

č) Subvencije pri zasebnikih

 Za bivanje študentov pri zasebnikih je na voljo 1000 ležišč, od tega je predvidenih:

-    200 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,   

-    800 mest za podaljšanje bivanja.       

    

 

2. VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE V MARIBORU

 

a) Javni študentski domovi

Študentski domovi v Mariboru razpisujejo 2867 ležišč, od tega je predvidenih:

 - 1018 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

 - 1849 mest za podaljšanje bivanja.

V Študentskih domovih v Mariboru bo od vseh ležišč 150 ležišč namenjenih bivanju tujih študentov Univerze v Mariboru, v okviru mednarodnih izmenjav. 

 

b) Dijaški domovi

Dijaški dom Maribor, Gosposvetska cesta 89 razpisuje 120 ležišč, od tega predvidenih:

-    60 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

-    60  mest za podaljšanje bivanja.

Dijaški dom Lizike Jančar Maribor razpisuje 20 ležišč, od tega predvidenih:

-    10 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

-    10 mest za podaljšanje bivanja.

Prometna šola Maribor, Dijaški dom razpisuje 80 ležišč, od tega predvidenih:

-   50 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

-    30 mest za podaljšanje bivanja.

Dijaški dom Celje razpisuje 80 ležišč, od tega predvidenih:

-    40 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

-    40  mest za podaljšanje bivanja.

Dijaški dom Murska Sobota razpisuje 40 ležišč, od tega predvidenih:

-   39 mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

-   1 mest za podaljšanje bivanja.

 

c) Zasebni študentski domovi

Hotel-Restavracija Tomi, Mate Matjaž, s.p. – podružnica študent Tomi razpisuje 244 ležišč na Iztokovi ulici 22 v Mariboru, od tega predvidenih:

-   120 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

-   124 mest za podaljšanje bivanja.

Družinski center mir zavod za pomoč družinam v stiski razpisuje 18 ležišč, od tega predvidenih:

-   1 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

-   17 mest za podaljšanje bivanja.

Frančiškov zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo Maribor, razpisuje 7 ležišč, od tega predvidenih:

-   2 prosti mesti za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

-   5 mest za podaljšanje bivanja.

 

č) Subvencije pri zasebnikih

Za bivanje študentov pri zasebnikih je na voljo 13 ležišč v Brežicah, od tega je predvidenih:

-    13 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena.   

 

 

 

3. VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE V KRANJU

 

Dijaški in študentski dom Kranj razpisuje 259 ležišč, od tega je predvidenih:

- 210 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

- 49 mest za podaljšanje bivanja.

 

1.      VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE V KOPRU

 

a) Javni študentski domovi

Študentski domovi Univerze na Primorskem razpisujejo 226 ležišč, od tega je predvidenih:

- 45 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

- 181 mest za podaljšanje bivanja.

- 94 ležišč v Študentskem domu v Kopru, in sicer:

- 13 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena in

- 81 mest za podaljšanje bivanja.

- 130 ležišč v Študentskem domu v Portorožu, in sicer:

- 30 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena in

- 100 mest za podaljšanje bivanja.

2 mesti v stanovanju Izola, Nazorjeva 11

- 2 prosti mesti za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena.

             

b) Dijaški domovi

Dijaški  in študentski dom Koper razpisuje 160 ležišč, od tega je predvidenih:

- 60 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

- 100 mest za podaljšanje bivanja.

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran Dijaški dom Portorož,razpisuje 80 ležišč, od tega je predvidenih:

- 20 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

- 60 mest za podaljšanje bivanja.

Srednja šola Izola Dijaški dom Izola, razpisuje 50ležišč, od tega je predvidenih:

- 25prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

- 25 mest za podaljšanje bivanja.

Dijaški dom Nova Gorica razpisuje 70 ležišč, od tega je predvidenih:

- 35 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

- 35mest za podaljšanje bivanja.

 

c) Zasebni študentski domovi

Študentski center Jadro, Koper razpisuje 32 ležišč, od teh je predvidenih:

- 3 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

- 29 za podaljšanje bivanja.

- SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o. razpisujejo 56 ležišč v Domu železničarjev Nova Gorica, od tega je predvidenih:

-  56 prostih mest  za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena.

 

č) Subvencije pri zasebnikih

Za bivanje študentov pri zasebnikih je na voljo 730 ležišč, od tega je predvidenih:

-  230 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,

-  500 mest za podaljšanje bivanja.

 

 

VI. NASLOVI PISARN ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE

 

 

1. Visokošolsko središče v Ljubljani                       

 

Študentski dom Ljubljana

Pisarna za študentske domove

Blok D/pritličje

Kardeljeva ploščad 12

1113 Ljubljana

Telefonske številke za informacije so objavljene na spodaj navedeni spletni strani.

e-pošta: studentski.domovi@siol.net

spletna stran: http://www.stud-dom-lj.si  

 

2. Visokošolsko središče v Mariboru                     

 

Univerza v Mariboru, Študentski domovi

Pisarna za študentske domove

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor

tel.:  02 2284 200; 05 2284 219

e-pošta: umsd@uni-mb.si in sd.vpis@um.si

spletna stran:  http://www.studentskidomovi.uni-mb.si  

  

3. Visokošolsko središče v Kranju                      

 

Dijaški in študentski dom Kranj

Pisarna za študentske domove

Kidričeva cesta 53

4000 Kranj

tel.: 04 2010 430; 04 2010 436; 04 2010 437

e-pošta:   dsd.kranj@guest.arnes.si  

spletna stran: http://www.dsd-kranj.si

 

4.  Visokošolsko središče v Kopru                  

 

Univerza na Primorskem                              

Študentski domovi

Pisarna za študentske domove

Ankaranska cesta 7, 6000 Koper     

tel.: 05 6117 507      

e-pošta: studentski.domovi@upr.si

spletna stran: http://www.sd.upr.si 

                                

 

VI.            KONTAKT ZA TEHNIČNO POMOČ ŠTUDENTOM

 

 

Tehnično pomoč za težave pri vstopu v prošnjo, z digitalnimi potrdili in elektronskim podpisovanjem študenti lahko poiščejo vsak dan med 7. do 22. uro pri Enotnem kontaktnem centru državne uprave

na e-naslovu: ekc@gov.si ali telefonski številki: 080 2002.

 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...