Javni razpis za odobritev subvencije za zasebnike, ki oddajajo ležišča študentom in študentkam na Primorskem, za študijsko leto 2012/13

datum: 06.08.2012

kategorija: novice


Na podlagi 10. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12) Študentski domovi Univerze na Primorskem, Ankaranska 7, 6000 Koper

 

objavljajo

RAZPIS ZA ODOBRITEV SUBVENCIJE  ZA ZASEBNIKE, KI ODDAJAJO LEŽIŠČA ŠTUDENTOM IN ŠTUDENTKAM NA PRIMORSKEM, ZA ŠTUDIJSKO LETO 2012/13

 1.     Predmet razpisa

Predmet razpisa je podelitev 700 subvencij, namenjenih bivanju študentov visokošolskih zavodov na območju Primorske in sicer 225 ležišč za sprejem in 475 ležišč za podaljšanje bivanja pri zasebnikih za študijsko leto 2012/2013.

 2.     Pogodbeno obdobje

Pogodbe za subvencioniranje bivanja študentov v študijskem letu 2012/2013 bodo sklenjene med UP ŠD, študentom in zasebnim sobodajalcem. Sofinanciranje bo zagotovljeno za največ 10 mesecev, to je od 01. 10. 2012 do 30. 06. 2013 in od 01. 9. 2013 do 30. 9. 2013. 

 Za pogodbe, sklenjene po 1.10.2012 bo sofinanciranje zagotovljeno za sorazmerno krajši čas od 10-ih mesecev, glede na datum podpisa pogodbe.

 3.     Pogoji za sklenitev pogodbe

Najemodajalci - zasebni sobodajalci, ki posedujejo nastanitvene zmogljivosti, morajo za dodelitev subvencije izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da so fizične osebe in lastniki stanovanja oz. nepremičnine, ki jo oddajajo študentu oz. v primeru, da niso lastniki, da imajo v najemni pogodbi izrecno dovoljenje lastnika - fizične osebe (samostojni podjetniki so izključeni), za oddajanje v podnajem,
 • da je stanovanje oz. nepremičnina, ki se oddaja študentu na območju sedeža primorskih visokošolskih zavodov,
 • do so prostori, ki se oddajajo primerni za bivanje študentov – skladno s pravilnikom in tem razpisom,
 • da študentje – najemniki, niso zasebnikovi otroci,

 Ponudnik – najemodajalec lahko oddaja največ šest ležišč - omejitev velja tudi za stanovanja, ki so v solastništvu dveh ali več članov iste družine.

 Subvencija se lahko dodeli le za študentko oz. študenta, ki kandidira na razpis za sprejem študentov v študentske domove in izpolnjuje pogoje, skladno z določili Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08 in 97/10).

Najemodajalci morajo v stanovanju oz. nepremičnini, ki jo oddajajo zagotovljati:

-       opremljene bivalne prostore in pomožne prostore z opremo,

-       sobo, ki je namenjena bivanju največ dveh študentov,

-       vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sanitarno-tehniških predpisih,

-       vzdrževanje reda in čistoče v pomožnih prostorih, ki se oddajajo,

-       električno energijo za razsvetljavo in za kuhanje napitkov ter enostavnih obrokov hrane in druge osebne potrebe,

-       hladno in toplo vodo za osebne potrebe in

-       ogrevanje prostorov v skladu s predpisi.

 4.     Sofinanciranje

Študentski domovi UP bodo z izbranim zasebnikom in  študentom sklenili pogodbo o dodelitvi subvencije. Študentski domovi UP bodo mesečno poravnavali subvencijo za študenta za obdobje, navedeno v 2. točki  tega razpisa oz. obdobje določeno v pogodbi, glede na pritok sredstev resornega ministrstva.    Višino državne subvencije določi pred začetkom študijskega leta Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

 5. Ponudniki nastanitve - zasebni sobodajalci v vlogi za dodelitev subvencije  navedejo:

 • osebne podatke lastnika nastanitvenih zmogljivosti (priimek, ime, stalno prebivališče, telefon, e-mail, davčno številko, kraj davčne izpostave, številko tekočega računa, ime in kraj banke),
 • naslov na katerem oddajajo nastanitvene zmogljivosti,
 • število ležišč (največ 6 ležišč),
 • natančne podatke o kapacitetah (v skladu z zahtevami iz  3. in  4. točke razpisa),
 • podatke o vpisu nastanitvene kapacitete v zemljiško knjigo: okrajno sodišče, kjer nepremičnina leži, katastrsko občino, številko parcele, številko stavbe, številko stanovanja oz. zasebne hiše. Podatke navedejo vsi zasebniki.

 6. Ponudniki nastanitve - zasebni sobodajalci vlogi priložijo:

 • dokazilo o lastništvu nastanitvenih zmogljivosti: izpisek iz zemljiške knjige ali drugo overjeno dokazilo (npr. kupoprodajno pogodbo, darilno pogodbo- kopija),
 • v primeru solastništva izrecno overjeno dovoljenje solastnikov.

 7. Naslov in rok za oddajo vlog

Ponudniki nastanitve, zasebni sobodajalci morajo vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz tega razpisa poslati po pošti najkasneje do 15. 9. 2012, na naslov Univerza na Primorskem Študentski domovi, Ankaranska 7, 6000 Koper, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za oddajo sob v najem«. Vloge pošljite priporočeno po pošti ali osebno.

V kolikor bo v roku prispelo manj prošenj od razpisanega števila subvencij, bomo upoštevali kot pravočasne tudi prošnje, ki jih bomo prejeli  po tem roku. Do subvencioniranega bivanja bodo upravičeni tudi stanodajalci, ki se bodo na ta razpis prijavili  po zgoraj navedenem roku in sicer do zapolnitve razpisane kvote 700 subvencioniranih ležišč.

O odobritvi vloge bo odločeno v 30. dneh po končanem razpisnem roku, o čemer vas bomo tudi pisno obvestili.

O pravici in izpolnjevanju pogojev študentov do subvencije bo odločeno v 30 dneh po končanem razpisnem roku.

 

Astrid Prašnikar,

Direktorica  UP ŠD

 

Javni razpis

Obrazec: Vloga zasebnika, ki bo oddajal ležišča študentom in študentkam na Primorskem za študijsko leto 2012/13

 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...