Organiziranost

 

Direktor UP ŠD je strokovni vodja članice. Direktorja članice po izvedenem javnem razpisu in predhodnem mnenju sveta UP ŠD imenuje rektor za dobo štirih let in je lahko po preteku tega časa ponovno imenovan. 
Pristojnosti in funkcija direktorja so natančno opredeljeni v aktih UP in UP ŠD. Funkcijo direktorja UP ŠD od 24.12.2015 opravlja Viljem Tisnikar.

Svet UP ŠD je najvišji organ članice, ki ga sestavljajo: predstavnik delavcev članice, predstavnik študentov stanovalcev študentskih domov in trije predstavniki univerze. Mandat članov traja štiri leta, razen mandata predstavnika Študentskega sveta stanovalcev UP ŠD, ki traja dve leti. Mandat sedanjega Sveta UP ŠD se je začel s konstitutivno sejo dne 28. junija 2018. Predstavnika delavcev članice izmed sebe izvolijo delavci na zboru delavcev, predstavnike univerze na pobudo članic imenuje rektor, predstavnika Študentskega sveta stanovalcev pa izmed sebe izvolijo člani le-tega.

 Člani Sveta UP ŠD so: 

dr. Boštjan Frelih, predsednik
Davor Kravanja, podpredsednik
mag. Barbara Bradaš Premrl, članica
dr. Jonatan Vinkler, član
Tadej Gračner, član

 

Študentski svet stanovalcev je organ stanovalcev v UP ŠD. Oblikuje se na način, da se zagotovi ustrezna zastopanost študentov po posameznih študentskih domovih. Študentski svet stanovalcev ima smiselno enake pristojnosti in naloge, kot jih imajo študentski sveti članic univerze. Delovanje, volitve in način organiziranja Študentskega sveta stanovalcev se natančneje opredeli v pravilih delovanja članice ter v poslovniku o delu študentskega sveta stanovalcev ter drugih aktih UP in UP ŠD.

Študentski svet stanovalcev sestavljajo: Nina Škulj - predsednica, Vid Žabjek – podpredsednik, Gabrijela Cojzer, Maja Pušnik, Sara Oblak, Kristina Bogataj – člani.

 

 

 

 

 

 

 

vizitka

Univerza na Primorskem Študentski domovi

Ankaranska cesta 7

6000 Koper

Slovenija

tel: +386 5 61175 07

anketa

Kje boste prebivali v študijskem letu 2018/19?

v študentskem domu

60%

v dijaškem domu

7%

pri zasebniku

26%

doma

6%

drugo

2%
glasov: 593